صفحه اصلی::مقالات::بازاریابی::نمایش نسخه مناسب چاپ
عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده در موقعیت خرید اینترنتی 3
تاریخ ارسال آگهی:شنبه   12  بهمن  1392
تاریخ اتمام آگهی:يکشنبه   11  خرداد  1393
مشخصات آگهی دهنده:  
  
 ارسال شده توسط:مدیرسایت
 نام و نام خانوادگی:فرشید
 تاریخ تولد:احمدی
 فاکس:ganjdarreh
 محل وارد کننده آگهی:اصفهان
  
اطلاعات آگهی:  
  
 
 شرح آگهي:

روش تحقیق (نمونه و شیوه جمع‌آوری اطلاعات)
واحد تجزیه وتحلیل در این مطالعه، مشتریان فردی که در خرید کالاها در فروشگاههای اینترنتی تجربه دارند، است. در کره تعداد استفاده کنندگان از اینترنت حدود 24هزار و 380 نفر تخمین زده شده است. بازار کسب و کار اینترنتی و تجارت الکترونیک به طور وسیع، همراه با افزایش تعداد استفاده کنندگان از اینترنت رشد داشته است. براساس مطالعات اخیر 2 هزار و 372 فروشگاه اینترنتی خرده فروش وجود دارد و حجم فروش کل در سال 2001 حدود 20میلیارد دلار است. طبقه کالای عمده ای که فروشگاه‌های اینترنتی فراهم می‌کنند، وسایل الکترونیکی، کامپیوتر، لباس، تفریح و مسافرت، کتاب ها و سی دی هستند .
در تعیین فروشگاه‌های اینترنتی مورد نظر، کنترل بر عوامل مختلفی انجام گرفت. اگرچه توجه این مطالعه به تحقیق در ارتباط بین خصوصیات اطلاعات و رفتار خرید متمرکز بود و از آنجایی‌که قیمت و کیفیت کالا عامل مؤثر مهمی بر رفتار خرید در خرید اینترنتی می‌باشند، ما تصمیم گرفتیم که فروشگاه‌های کتاب که سیاست قیمت ثابتی را دارند انتخاب کنیم. کاملاً مستند است که مشتریان در کره در این طبقه از کالا تعامل اینترنتی بیشتری نسبت به خرید غیر اینترنتی دارند. برای مطالعه، ما سه فروشگاه کتاب اینترنتی در کره با حجم فروش بالا انتخاب کردیم. در این فروشگاه‌ها، سیاست قیمت، خدمات تحویل و فرآیند پرداخت یکسان بودند .
برای جمع آوری داده از ادراکات مشتریان، ما یک وب سایت تحقیق اینترنتی که به هر یک از فروشگاه‌های مورد نظر ارتباط داشت ایجاد کردیم. نمونه های مورد نظر مشتریان کره‌ای بودند که در فروشگاه‌های اینترنتی عضویت داشتند. ما یک کلمه شناسایی (ID) و رمز عبور (PASSWORD) در شروع تحقیق نیاز داشتیم. زمان تحقیق از سه تا چهار هفته برای هر دو فروشگاه و تعداد کل مشارکت کنندگان 771 نفر بود. 68 مورد که داده‌های ناقص بودند و 101 مورد که ID عضویت نداشتند را کنار گذاشتیم و در نهایت602 نمونه برای تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. زمانی که پرسشنامه را تهیه کردیم، روش چند عامله مورد استفاده قرار گرفت و هر قلم براساس معیار 5 امتیازی لیکرت از کاملاً موافق تا کاملاً ناموافق اندازه‌گیری می شد .

بحث
پس از آزمون فرضیه ها دریافتیم که تعهد مشتریان به فروشگاه‌های اینترنتی به مقدار زیادی به رضایت اطلاعاتی و مزیت ارتباطی وابسته هستند و همزمان، رضایت اطلاعاتی و مزیت ارتباطی به‌طور معناداری به‌وسیله کیفیت اطلاعات کالا، خدمات، کیفیت ارتباط مشتریان و احساس ایمنی متاثر شده اند. این نتایج نشان دهنده این است که گرفتن اطلاعات از فروشگاه اینترنتی عامل مهمی است که بر وفاداری مکانی مشتریان و رفتار خرید هر یک تأثیر دارد .
هم‌چنین اثرات مختلف اطلاعات کالا و اطلاعات خدمات بر هر دوی رضایت اطلاعاتی و مزیت ارتباطی را بررسی کردیم. رضایت اطلاعاتی ابتدا از کیفیت اطلاعات کالا وسپس از کیفیت اطلاعات خدمات متاثر است. بر عکس مزیت برقراری ارتباط بیشتر به کیفیت اطلاعات خدمات سپس کیفیت اطلاعات کالا ارتباط دارد . این نتایج مقادیر ادراکی متفاوت مشتریان به محتوای اطلاعاتی که فروشندگان اینترنتی فراهم می آورند انعکاس می دهد. یعنی اینکه در تحقیق و خرید، کیفیت اطلاعات کالا ویژگی مهمی است که بر مصرف کنندگان تأثیر دارد که آن با مباحث قبلی که مزیت اصلی تجارت الکترونیک را اطلاعات غربال شده ای که مشتریان را قادر می سازد تا هزینه جستجو و پردازش اطلاعات را کاهش دهند سازگار است. گذشته از این، مشتریان به کیفیت خدمات اطلاعات به عنوان عامل بسیار مهم در ارزیابی مزیت ارتباطی تجارت الکترونیک به شکل کاهش هزینه مبادله و ریسک توجه می کنند .
نتایج نشان داده که رضایت اطلاعاتی و مزیت ارتباطی عوامل مهمی هستند که بر تعهد مشتریان به سایت در موقعیت خرید اینترنتی تأثیر می گذارند. بنابراین این نتایج نقش مهم رضایت اطلاعاتی برای ایجاد تعهد مشتریان در موقعیت فروش اینترنتی مربوط به خدمات درجهان واقعی را متذکر می شود .
نتایج آزمون واسطه نشان داد که درک ویژگی های فروشگاه‌های فروش، اثر غیرمستقیمی بر تعهد به سایت به عنوان واسطه ای از رضایت اطلاعاتی و مزیت برقراری ارتباط دارد .
ارسال کننده فهیمه پرکم نویسنده چانگ هون پارک مترجم ماندنی تونکه نژادمنبع ماهنامه بازاریابی

نتیجه گیری و محدودیت‌های تحقیق
در پژوهش حاضر مشخص شد که عوامل مؤثر کلیدی از جمله کیفیت مواجهه مشتریان، کیفیت اطلاعات کالا، کیفیت اطلاعات خدمات، ادراک ایمنی و آگاهی از سایت اثرات مهمی بر تعهد مکانی مشتریان دارند .
علاوه برآن بررسی شد که آیا رضایت اطلاعاتی و مزیت برقراری ارتباط، نقش واسطه ای مهمی بر رفتار خرید ارتباطی مشتریان ایفا می کنند؟ در یک موقعیت فروش اینترنتی مشخص شد که ویژگی اطلاعات درسایت فروش عامل مهمی در تعیین وفاداری مکانی مشتریان و تصمیم گیری مشتریان که آیا آنها از این فروشگاه خرید کنند یا نه است. این مساله بر اهمیت کیفیت اطلاعات کالا و کیفیت طراحی مواجهه مشتریان در ایجاد سایت فروش اینترنتی تاکید می کند. هم‌چنین ویژگی‌های دیگری از فروشگاه اینترنتی شناخته شد که برمزیت برقراری ارتباط مشتریان از فروش اینترنتی تأثیر دارد .
اگرچه یافته‌های ما پیامد مهمی برای فروشگاه‌های اینترنتی ایجاد می کند، مطالعه ما محدودیت‌های متعددی نیز دارد. اول: استفاده از معیارهای گزارش شخصی برای هر دو متغیر وابسته و مستقل احتمال طرفداری روش مرسوم برای نتایج ما را ممکن می سازد. دوم؛ اگر چه مدل ما ویژگی های مؤثر بر رفتار خرید مشتریان را مورد توجه قرار می دهد، از آنجا که عوامل دیگری مانند قیمت و پیشبرد فروش (مثل وفاداری، نرخ تخفیف قیمت) را شامل نمی شود، نمی توانیم اثر حساسیت قیمت و برنامه وفاداری مشتریان بر رفتار خرید مشتریان را بامدل خود توضیح دهیم. سوم؛ اگرچه این مطالعه سطح فردی تجزیه و تحلیل را انتخاب کرده، اما داده های نمونه ی ما فقط از مشتریان 3 شرکت جمع آوری شده است، بنابراین ما نمی توانیم احتمال اینکه کمبود تنوع سازمانها می تواند بر نتایج ما اثر بگذارد را مستثنی کنیم .
برای تحقیقات بعدی تمرکز بر تفاوت در رفتار مشتریان براساس تنوع کالا و وسعت دامنه خدمات ارزشمند است. مطالعات بیشتر هم‌چنین در رفتار ارتباطی مشتریان و اثرات مختلف اعتماد, تعهد و رضایت اطلاعاتی در رفتار خرید بین مشتریان رابطه مدار و مشتریان معامله مدار در موقعیت فروش اینترنتی ضروری است .ارسال کنندهفهیمه پرکمنویسندهچانگ هون پارکمترجمماندنی تونکه نژادآراء1منبعماهنامه بازاریابی
 


 
بازگشت به مشاهده جزییات